Tjänster för PRivatpersoner

Vi erbjuder bland annat följande tjänster för privatpersoner

Familjerättsliga ärenden

 • Äktenskapsförord
 • Avvittringar
 • Samboärenden
 • Intressebevakningsfullmakter
 • Intressebevakning

​Arvsrättsliga ärenden

 • Testamenten
 • Bouppteckningar
 • Boutredningar
 • Arvskiften
 • Avvittringar
 • Delgivning av testamente
 • Verkställande av testamente

Förmögenhetsrättsliga ärenden

 • Köpe-, gåvo- och bytesbrev för fastigheter, bostadsaktier och annan lös egendom
 • Offentligt köpvittne
 • Arrende- och hyresavtal
 • Avtal om delning av fastighets besittning
 • Lagfarter och andra inskrivningsärenden
 • Generationsväxlingar

Skatterättsliga ärenden

 • Sökande av ändring i beskattningsbeslut
 • Sökande av ändring i arvs- och gåvobeskattningsbeslut
 • Ansökan om förhandsavgörande

Straff- och processrättsliga ärenden

Helhetskartläggning för privatpersoner

placeNärpesvägen 6, 64200 Närpes

placeSjögatan 49, 64100 Kristinestad

placeIndustrivägen 2 A 2, 66100 Malax

placeHandelsesplanaden 16 A 20, 65100 Vasa

mailhanna [at] hannastenholm.fi (hanna[at]hannastenholm[dot]fi)

phone+358 (0)40 624 0962

Finlands Starkaste Guld
AAA